Val / Cas

Transparència i Publicitat

Transparència i Publicitat

Obrim una secció en la nostra web amb la intenció de continuar garantint l'accés i l'intercanvi d'informació rellevant per a alumnes, professors i pares. Pretenem facilitar i fer públiques dades, enquestes o resultats amb l'objectiu de no sols oferir transparència i un millor accés a la informació de tota la Comunitat Educativa de l'IES Severo Ochoa ,sino també de que, a partir d'ella, es puga fer un seguiment dels processos educatius per a observar si els resultats són millorables i com millorar-los.

Comencem per publicar els resultats de la primera avaluació per etapes o nivells i també exposem els resultats de l'enquesta que es va sol·licitar al Consell Escolar i als professors sobre el seguiment i aplicació del Plà de normalització lingüística (PNL) del curs passat.

Més avant s'inclouran resultats de les enquestes de satisfacció sobre diversos aspectes com a vies d'informació a famílies, simulacres d'emergències, estalvi energètic, projecte Salut, sostenibilitat, etc...

És la nostra intenció informar sobre l'exercici de la nostra tasca educativa i fer un seguiment de l'evolució d'estos resultats durant el curs, a més de poder comparar amb cursos anteriors amb l'objectiu de continuar treballant en la millora contínua, la gestió de la qualitat i perseguir l'excel·lència educativa.

Esperem que siga d'interés.

L'equip directiu.

Comparativa 1a avaluació. Curs 19/20

Curs 18/19. Comparativa

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

GM GESTIÓ ADMINISTRATIVA
1ga 2ga

GS ADMINISTRACIÓ I FINANCES
 1ayf 2ayf 

COMERÇ I MÀRQUETING

GM ACTIVITATS COMERCIALS
1com 2com

GS MÀRQUETING I PUBLICITAT
1mar 2mar

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

GM SISTEMES MIROINFORMÀTICS I XARXES
1smr 2smr

GM SISTEMES MIROINFORMÀTICS I XARXES - SEMIPRESENCIAL
1smr semi 2smr semi

GS ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA
1asir 2asir

 

GS DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA
1dam 2dam

GS DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB
 1daw 2daw
 

GS DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB - SEMIPRESENCIAL
 1daw semi 2daw semi

{tabs}

 • Añadir a la guía de conversación
   
  • No hay listas de palabras para Francés -> Español...
    
  • Crear una nueva lista de palabras...
 • Copiar

Comparativa 1a i 2a avaluació. Curs 18/19

ADMINISTRACIÓ I GESTIÓ

GM GESTIÓ ADMINISTRATIVA
1t 2t

GS ADMINISTRACIÓ I FINANCES
1z 2z

COMERÇ I MÀRQUETING

GM ACTIVITATS COMERCIALS
1o 2o

GS MÀRQUETING I PUBLICITAT
1u 2u

INFORMÀTICA I COMUNICACIONS

GM SISTEMES MIROINFORMÀTICS I XARXES
1smr 2smr

GS ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES INFORMÀTICS EN XARXA
1x 2x

 

GS DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS MULTIPLATAFORMA
1k 2k

GS DESENROTLLAMENT D'APLICACIONS WEB
 1j 2j 

{tabs}

Evaluación final 2017/2018

ESO

COMPARATIVAS RESULTADOS 1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN

eso1 eso2
eso3 eso4

BAT

COMPARATIVAS RESULTADOS 1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN

bat1 bat2

CICLOS

 

inf1 adm1
com1

 

COMPARATIVAS 2017/18- 1ª y 2ª Evaluación

ESO

 

eso1 eso2
eso3 eso4

BAT

 

bat1 bat2

CICLOS

 

AC MyP
SMR ASIR
DAM DAW
GA GA

Resultados PRIMERA EVALUACIÓN 17/18

Després de les reunions dels equips educatius en esta 1a avaluació, s'ha conclòs el següent resum:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tras las reuniones de los equipos educativos en esta 1ª Evaluación se ha concluido el siguiente resumen:

ESO

En secundària les sessions d'avaluació s'han desenvolupat amb rapidesa i efectivitat valorant-se el grup de forma global i analitzant propostes de millora per a casos individuals d'alumnes que no obtenien els resultats esperats. S'apunten diverses causes com la falta de treball, el canvi de metodologia d'aprenentatge respecte al col.legi o l'aclimatació a l'institut i als companys.

Totes estes qüestions aniran resolent-se en esta segona avaluació. Quant als resultats, els considerem “bons resultats” quan els alumnes suspenen 0, 1 o 2 assignatures.

En 1r d'ESO els resultats són bons, 53% d'aprovats respecte al curs passat, que era un 42%. Estos s'atribuïxen a l'aplicació d'una nova metodologia basada en l'Aprenentatge per Projectes, que s'ha implantat de forma experimental durant este curs. També han sigut bons els de 4t d'ESO, suposaría que en estos moments un 68% obtindria la seua titulació si estiguérem al final de curs. Pel fet que només són els resultats de la primera evaluació, solen millorar considerablement respecte al final de curs. En la resta de nivells es prendran mesures de millora com la reestructuració de grups, la insistència en l'aplicació de mesures disciplinàries per a millorar el clima de treball a l'aula, afegir alumnes als grups amb reforços, etc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En Secundaria las sesiones de evaluación se han desarrollado con rapidez y efectividad valorándose

el grupo de forma global y analizando propuestas de mejora para casos individuales de alumnos y alumnas que no obtenían los resultados esperados anotándose causas como falta de trabajo, cambio de metodología de aprendizaje respecto al colegio o aclimatación al instituto y a los compañeros.

Todas estas cuestiones irán resolviéndose en esta segunda evaluación. En cuanto a los resultados consideramos “buenos resultados” cuando los alumnos suspenden 0,1 ó 2 asignaturas.

En 1º de ESO los resultados son buenos, 53% de aprobados respecto al curso pasado que era un 42%. Éstos se achacan a la aplicación de una nueva metodología basada en el Aprendizaje por Proyectos (ABP) que se ha implantado de forma experimental durante este curso. También han sido buenos los de 4º de ESO, supondría que un 68% en estos momentos obtendrían su titulación si estuviéramos al final de curso. Debido a que solo son los resultados de la primera evaluación suelen mejorar considerablemente respecto al final de curso. En el resto de niveles se tomarán medidas de mejora como reestructuración de grupos, insistencia en la aplicación de medidas disciplinarias para mejorar el clima de trabajo en el aula, añadir alumnos a los grupos con refuerzos, etc.

eso1 eso2
eso3 eso4

BAT

En Batxillerat, s'observa uns resultats semblants a la primera avaluació del curs passat, encara que és cert que en 2n de Batxillerat els resultats són satisfactoris. Es proposa una adequació del temari entre els dos cursos de Batxillerat per a distribuir continguts en el mateix nivell.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En Bachillerato se observa unos resultados similares a la primera evaluación del curso pasado aunque si bien es cierto que en 2º de Bachillerato los resultados son satisfactorios. Se propone una adecuación del temario entre los dos cursos de Bachillerato para distribuir contenidos en el mismo nivel.

bat1 bat2

CICLOS

En Formació professional les dades indiquen que els grups que obtenen millors qualificacions són el CFGS d'Administració i finances (86% d'aprovats), el CFGS de Màrqueting i publicitat (92%) i el de Desenrotllament d'aplicacions web (71%).

Es conclou en esta etapa que hi ha grups on es dóna una certa taxa d'abandó sobretot en grau mitjà, per exemple en el grau mitjà d'Activitats comercials o algun grup d'ASIR. Això pot ser perquè el cicle no s'adapta a les previsions que tenien els alumnes o que no s'adequa a les seues expectatives. De totes estes condicions s'extrauen algunes propostes de millora que es treballaran des de l'orientació i l'atenció a necessitats particulars de determinats alumnes. A més a més, amb les xarrades i activitats complementàries programades per al segon trimestre, relacionades amb l'acostament del món de l'empresa a la formació en el centre a través de la formació en FP Dual, es pretén adaptar l'oferta a les necessitats i qualitats de l'alumnat i així motivar-los a continuar els seus estudis professionals.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En Formación profesional los datos indican que los grupos que obtienen mejores calificaciones son el CFGS de Administración y finanzas (86% de aprobados), el CFGS de Marketing y publicidad (92%) y el de Desarrollo de aplicaciones web (71%)

Se concluye en esta etapa que hay grupos donde se da una cierta tasa de abandono sobre todo en grado medio, por ejemplo en el grado medio de Actividades comerciales o algún grupo de ASIR, esto puede deberse a que el ciclo no se adapta a las previsiones que tenían los alumnos o que no se adecua a sus expectativas. De todas estas condiciones se extrae algunas propuestas de mejora que van a trabajarse desde la orientación y la atencion a necesidades particulares de determinados alumnos. Además, con las charlas y actividades complementarias programadas para el segundo trimestre relacionadas con el acercamiento del mundo de la empresa a la formación en el centro a través de la formación en FP Dual, se pretende adaptar la oferta a las necesidades y cualidades del alumnado y así motivarles a continuar sus estudios profesionales.

AC MyP
SMR ASIR
DAM DAW
GA AyF

RESULTADOS EVALUACIÓN FINAL 16/17

ESO

1ESO

 

2ESO

 

3ESO

4ESO

BAT

1BAT

 

2BAT

CICLOS

 ADM

 

MKT

 

INF

COMPARATIVA RESULTADOS PRIMERA/SEGUNDA EVALUACIÓN 16/17

CICLOS

eva1y2COM

 

eva1y2INF

 

eva1y2ADM

AVALUACIÓ DE L'APLICACIÓ DEL PNL AL CENTRE

A continuació es mostren els resultats de l'enquesta de valoració sobre l'aplicació del PNL en el centre. L' esmentada enquesta s'ha proposat al professorat del centre i als tres sectors representats en el Consell escolar, pares, alumnes i PAS.

Es relacionen els items pel que fa als documents orals i escrits de l'àmbit administratiu, económics i de gestió i planificació pedagògica, aixi com l'àmbit didàctic fora de l'aula o el que mostra les relacions entre el centre i les famìlies.

Aquesta valoració s'ha fet constar en la Memòria i ens ha afavorit per a elaborar la nostra Programació Anual.

Pensem que a partir d'ella es pot reflexionar per a adequar l'ensenyança del valencià com a llengua d'ús normalitzat en el centre i que els indicadors siguen cada vegada més elevats.

La direcció.

grafica1

 

grafica2

grafica3

Volver