Transparència i Publicitat

Transparència i Publicitat

Obrim una secció en la nostra web amb la intenció de continuar garantint l'accés i l'intercanvi d'informació rellevant per a alumnes, professors i pares. Pretenem facilitar i fer públiques dades, enquestes o resultats amb l'objectiu de no sols oferir transparència i un millor accés a la informació de tota la Comunitat Educativa de l'IES Severo Ochoa ,sino també de que, a partir d'ella, es puga fer un seguiment dels processos educatius per a observar si els resultats són millorables i com millorar-los.

Comencem per publicar els resultats de la primera avaluació per etapes o nivells i també exposem els resultats de l'enquesta que es va sol·licitar al Consell Escolar i als professors sobre el seguiment i aplicació del Plà de normalització lingüística (PNL) del curs passat.

Més avant s'inclouran resultats de les enquestes de satisfacció sobre diversos aspectes com a vies d'informació a famílies, simulacres d'emergències, estalvi energètic, projecte Salut, sostenibilitat, etc...

És la nostra intenció informar sobre l'exercici de la nostra tasca educativa i fer un seguiment de l'evolució d'estos resultats durant el curs, a més de poder comparar amb cursos anteriors amb l'objectiu de continuar treballant en la millora contínua, la gestió de la qualitat i perseguir l'excel·lència educativa.

Esperem que siga d'interés.

L'equip directiu.

RESULTADOS EVALUACIÓN FINAL 16/17

ESO

1ESO

 

2ESO

 

3ESO

4ESO

BAT

1BAT

 

2BAT

CICLOS

 ADM

 

MKT

 

INF

COMPARATIVA RESULTADOS PRIMERA/SEGUNDA EVALUACIÓN 16/17

CICLOS

eva1y2COM

 

eva1y2INF

 

eva1y2ADM

RESULTADOS PRIMERA EVALUACIÓN 16/17

AVALUACIÓ DE L'APLICACIÓ DEL PNL AL CENTRE

A continuació es mostren els resultats de l'enquesta de valoració sobre l'aplicació del PNL en el centre. L' esmentada enquesta s'ha proposat al professorat del centre i als tres sectors representats en el Consell escolar, pares, alumnes i PAS.

Es relacionen els items pel que fa als documents orals i escrits de l'àmbit administratiu, económics i de gestió i planificació pedagògica, aixi com l'àmbit didàctic fora de l'aula o el que mostra les relacions entre el centre i les famìlies.

Aquesta valoració s'ha fet constar en la Memòria i ens ha afavorit per a elaborar la nostra Programació Anual.

Pensem que a partir d'ella es pot reflexionar per a adequar l'ensenyança del valencià com a llengua d'ús normalitzat en el centre i que els indicadors siguen cada vegada més elevats.

La direcció.

grafica1

 

grafica2

grafica3

Volver