Lunes, 05 Febrero 2018 07:39

Resultados PRIMERA EVALUACIÓN 17/18

Després de les reunions dels equips educatius en esta 1a avaluació, s'ha conclòs el següent resum:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tras las reuniones de los equipos educativos en esta 1ª Evaluación se ha concluido el siguiente resumen:

ESO

En secundària les sessions d'avaluació s'han desenvolupat amb rapidesa i efectivitat valorant-se el grup de forma global i analitzant propostes de millora per a casos individuals d'alumnes que no obtenien els resultats esperats. S'apunten diverses causes com la falta de treball, el canvi de metodologia d'aprenentatge respecte al col.legi o l'aclimatació a l'institut i als companys.

Totes estes qüestions aniran resolent-se en esta segona avaluació. Quant als resultats, els considerem “bons resultats” quan els alumnes suspenen 0, 1 o 2 assignatures.

En 1r d'ESO els resultats són bons, 53% d'aprovats respecte al curs passat, que era un 42%. Estos s'atribuïxen a l'aplicació d'una nova metodologia basada en l'Aprenentatge per Projectes, que s'ha implantat de forma experimental durant este curs. També han sigut bons els de 4t d'ESO, suposaría que en estos moments un 68% obtindria la seua titulació si estiguérem al final de curs. Pel fet que només són els resultats de la primera evaluació, solen millorar considerablement respecte al final de curs. En la resta de nivells es prendran mesures de millora com la reestructuració de grups, la insistència en l'aplicació de mesures disciplinàries per a millorar el clima de treball a l'aula, afegir alumnes als grups amb reforços, etc.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En Secundaria las sesiones de evaluación se han desarrollado con rapidez y efectividad valorándose

el grupo de forma global y analizando propuestas de mejora para casos individuales de alumnos y alumnas que no obtenían los resultados esperados anotándose causas como falta de trabajo, cambio de metodología de aprendizaje respecto al colegio o aclimatación al instituto y a los compañeros.

Todas estas cuestiones irán resolviéndose en esta segunda evaluación. En cuanto a los resultados consideramos “buenos resultados” cuando los alumnos suspenden 0,1 ó 2 asignaturas.

En 1º de ESO los resultados son buenos, 53% de aprobados respecto al curso pasado que era un 42%. Éstos se achacan a la aplicación de una nueva metodología basada en el Aprendizaje por Proyectos (ABP) que se ha implantado de forma experimental durante este curso. También han sido buenos los de 4º de ESO, supondría que un 68% en estos momentos obtendrían su titulación si estuviéramos al final de curso. Debido a que solo son los resultados de la primera evaluación suelen mejorar considerablemente respecto al final de curso. En el resto de niveles se tomarán medidas de mejora como reestructuración de grupos, insistencia en la aplicación de medidas disciplinarias para mejorar el clima de trabajo en el aula, añadir alumnos a los grupos con refuerzos, etc.

eso1 eso2
eso3 eso4

BAT

En Batxillerat, s'observa uns resultats semblants a la primera avaluació del curs passat, encara que és cert que en 2n de Batxillerat els resultats són satisfactoris. Es proposa una adequació del temari entre els dos cursos de Batxillerat per a distribuir continguts en el mateix nivell.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En Bachillerato se observa unos resultados similares a la primera evaluación del curso pasado aunque si bien es cierto que en 2º de Bachillerato los resultados son satisfactorios. Se propone una adecuación del temario entre los dos cursos de Bachillerato para distribuir contenidos en el mismo nivel.

bat1 bat2

CICLOS

En Formació professional les dades indiquen que els grups que obtenen millors qualificacions són el CFGS d'Administració i finances (86% d'aprovats), el CFGS de Màrqueting i publicitat (92%) i el de Desenrotllament d'aplicacions web (71%).

Es conclou en esta etapa que hi ha grups on es dóna una certa taxa d'abandó sobretot en grau mitjà, per exemple en el grau mitjà d'Activitats comercials o algun grup d'ASIR. Això pot ser perquè el cicle no s'adapta a les previsions que tenien els alumnes o que no s'adequa a les seues expectatives. De totes estes condicions s'extrauen algunes propostes de millora que es treballaran des de l'orientació i l'atenció a necessitats particulars de determinats alumnes. A més a més, amb les xarrades i activitats complementàries programades per al segon trimestre, relacionades amb l'acostament del món de l'empresa a la formació en el centre a través de la formació en FP Dual, es pretén adaptar l'oferta a les necessitats i qualitats de l'alumnat i així motivar-los a continuar els seus estudis professionals.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En Formación profesional los datos indican que los grupos que obtienen mejores calificaciones son el CFGS de Administración y finanzas (86% de aprobados), el CFGS de Marketing y publicidad (92%) y el de Desarrollo de aplicaciones web (71%)

Se concluye en esta etapa que hay grupos donde se da una cierta tasa de abandono sobre todo en grado medio, por ejemplo en el grado medio de Actividades comerciales o algún grupo de ASIR, esto puede deberse a que el ciclo no se adapta a las previsiones que tenían los alumnos o que no se adecua a sus expectativas. De todas estas condiciones se extrae algunas propuestas de mejora que van a trabajarse desde la orientación y la atencion a necesidades particulares de determinados alumnos. Además, con las charlas y actividades complementarias programadas para el segundo trimestre relacionadas con el acercamiento del mundo de la empresa a la formación en el centro a través de la formación en FP Dual, se pretende adaptar la oferta a las necesidades y cualidades del alumnado y así motivarles a continuar sus estudios profesionales.

AC MyP
SMR ASIR
DAM DAW
GA AyF

Volver